Gazas glömda barn

Över en miljon barn i Gaza har under sin korta livstid upplevt fyra krig och lever under ständigt hot om nya attacker. Många av barnen har på nära håll bevittnat krigets fasor av död och våld. Detta i kombination med Gazas isolering från omvärlden, fattigdomen och en extrem arbetslöshet har skapat djupa sår och trauman hos många barn och unga på den blockerade Gazaremsan. Psykologen Josefin Mannberg har arbetat med barn med autism i Gaza.

Josefin Mannberg är psykolog och KBT-psykoterapeut. Hon arbetar sedan drygt 20 år på Habiliteringen i Uppsala. Tillsammans med sina kollegor, barnöverläkarna David Henley och Henrik Pelling samt logopeden Lena Nilsson, alla med lång erfarenhet av att jobba med barn med autism, har hon samarbetat med Gaza Community Mental Health. De har genomfört ett treårigt projekt med utbildning av vårdpersonal i Gaza, som arbetar med familjer vars barn har autism.

Gaza Community Mental Health är en icke statlig organisation och har sedan decennier framgångsrikt arbetat med barn som lever under traumatiserade förhållanden genom att använda sig av så kallade ”training trainers”, som hjälper både familjer och skolpersonal att stötta barnen så att de kan hantera sin situation. Att arbeta med ”training trainers ” är effektivt.  Det innebär i korthet att träna en person som sin tur tränar en annan person, exempelvis föräldrar.

År 2015 startade Josefin Mannberg och hennes kollegor ett projekt med specifik inriktning att utbilda personal som jobbar med små barn med autism, som är en högriskgrupp i konfliktområden. Här är gapet mellan behov och resurser extra stort. Det finns inte mycket forskning inom området, men de studier som finns menar att barn med särskilda behov löper 3–5 gånger så stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp i krigssituationer.

Hjälp till självhjälp
Projektet pågick mellan 2015 och 2017. Personal från sex autismcentra i Gaza deltog. Enligt Josefin Mannberg var syftet att utbilda personalen så att de i sin tur kan ge föräldrar redskap för hjälp till självhjälp för att kunna utöva ett föräldraskap även under de svåraste förhållandena. Det handlar om föräldrar som ofta själva är traumatiserade, vilket ger dem sämre möjligheter att ge extra stöd åt sina barn med särskilda behov. Samtidigt saknar såväl sjukvård och skola såväl kunskap som resurser för att kunna hantera problematiken. Många gånger förlitar sig vården helt på medicinering med psykofarmaka. 

Det finns också en kulturell stigmatisering kring barn med funktionshinder. Ett barn med autism bryter ofta mot det omgivande samhällets normer, vilket kan innebära en skam för familjen.  

Lägre läkemedelsanvändning
Trots alla svårigheter med att arbeta i Gaza menar Josefin Mannberg att projektet har varit framgångsrikt. Under de tre år som projekt har pågått har de mött engagerade medarbetare inom vården i Gaza – specialpedagoger, psykologer, socialarbetare och barnpsykiatriker – och ett flertal familjer med autistiska barn.

De har arbetat fram metoder för kognitivt stöd och olika kommunikationshjälpmedel som har gett barnen möjlighet att komma till tals. Metoderna har anpassats till kulturen. Samtidigt berättar Josefin Mannberg att hon ofta möts av samma frågor från oroliga föräldrar i Sverige som i Gaza. Likheterna var större än hon hade väntat sig.

– Föräldrarnas oro kring sitt barn är samma här, som där.

Behovet av att ens ska barn passa in i ett individbaserat samhälle som Sverige påminner om samma behov som finns i ett mer kollektivt samhälle som Gaza, fast i en helt annan kontext under extremt svåra förhållanden. 

Alla centra, som har deltagit i autismprojektet har utvecklat kulturellt anpassade föräldrautbildningar. Minskning av användandet av psykofarmaka har minskat. Och erfarenheterna har spridits till andra via föreläsningar, radio, tv och andra medier. 

– Jag känner en stor ödmjukhet och blir också inspirerad av föräldrarnas och personalens stora engagemang. Det går, mot alla odds, att förbättra livskvalitén för barn med autism även under de svåraste av omständigheter, säger Josefin Mannberg.

Text: Caroline Campbell

Projektet har finansierats av Palestinainsamlingen med generösa bidrag från Brödet & Fiskarna i Västerås. Palestinagrupperna i Sverige har samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme i mer än 25 år.

24 Jan 2020