FN-rapport om diskriminering av palestinier

En ny undersökningskommission vid FN angående det ockuperade palestinska territoriet inklusive Östra Jerusalem, och Israel, har publicerat sin första rapport från Genève 7 juni 2022

Slutsats: ett slut på den israeliska ockupationen och diskrimineringen är avgörande för att stoppa konflikten och avbryta den ihållande våldsspiralen, medan en straffrihetskultur bidrar till förbittring och eldar på återkommande spänningar, instabilitet och förlänger konflikten

Pressreleasen fortsätter:

Den fortsatta israeliska ockupationen av palestinskt territorium och diskrimineringen mot palestinier är grundorsaken till återkommande spänningar, instabilitet och förlängning av konflikten i regionen enligt den första rapporten från FNs nya internationella oberoende undersökningskommission rörande det ockuperade palestinska territoriet inklusive Östra Jerusalem, och Israel.

Kommissionen konstaterade också att straffriheten bidrar till ökad förbittring hos det palestinska folket. Den påtalar tvångsmässig förflyttning och hot om detta, rivningar, byggande och expansion av bosättningar, bosättarvåld och blockaden av Gaza som bidragande faktorer till de återkommande våldsutbrotten.

Kommissionens ordförande, Navanethem Pillay, konstaterade: ”De observationer och rekommendationer som är relevanta för de underliggande orsakerna är till överväldigande del riktade mot Israel, vilket visar konfliktens ojämlika karaktär och det faktum att en stat ockuperar en annan.”

Kommissionen släppte sin 18-sidiga rapport efter att ha utvärderat rekommendationer som givits av tidigare undersökningskommissioner och faktasökningsuppdrag liksom andra FN-organ och egna intervjuer.

Kommissionen genomförde två uppdrag i Genève och ett i Jordanien, och har hållit underhandlingar med olika intressenter inklusive israeliska och palestinska organisationer i det civila samhället.

Pillay tillade: ”Vi konstaterade också att dessa rekommendationer till överväldigande del inte genomförts, inklusive uppmaningar att tillförsäkra utkrävande av ansvar för Israels brott mot internationell humanitär lag och lag om mänskliga rättigheter samt den urskillningslösa raketbeskjutningen från palestinska beväpnade grupper in i Israel. Det är denna brist på genomförande tillsammans med känslan av straffrihet, klara belägg för att Israel inte har någon avsikt att avsluta ockupationen, och den fortsatta diskrimineringen mot palestinier som ligger bakom det systematiska upprepandet av brotten både i de ockuperade palestinska territorierna inklusive Östra Jerusalem, och i Israel.”

I rapporten fokuserar kommissionen på de observationer och rekommendationer som är direkt kopplade till underliggande orsaker till de återkommande spänningarna, instabiliteten och förlängningen av konflikten. Den bedömer att nyckelåtgärder inte har genomförts vilket ligger i konfliktens kärna. Kommissionen påpekar flera övergripande problem som ligger till grund för flera rekommendationer, som att Israel inte följer krigets lagar och regler, inklusive de som gäller vid en militär ockupation, brott mot och missbruk av individuella och kollektiva rättigheter, samt brist på ansvarighet.

Kommissionären Miloon Kothari konstaterade: ”Vår analys av observationer och rekommendationer från tidigare FN-uppdrag och FN-organ visar tydligt att ett slut på Israels ockupation, i full överensstämmelse med Säkerhetsrådets resolutioner, kvarstår som nödvändigt för att stoppa den fortsatta våldsspiralen. Det är bara efter ett slut på ockupationen som världen kan börja rätta till historiska orättvisor och gå vidare mot ett självbestämmande för det palestinska folket.”

Kommissionären Chris Sidoti tillade: ”Israel har uppenbarligen ingen avsikt att avsluta ockupationen. I själva verkat har Israel tydligt anpassat sin politik för att försäkra sig om fullständig permanent kontroll över det ockuperade palestinska territoriet. Detta innefattar att förändra demografin, sammansättningen av befolkningen, i dessa områden genom att upprätthålla en repressiv miljö för palestinier och en förmånlig miljö för israeliska bosättare. Israels politik och agerande skapar palestinsk frustration och leder till förtvivlan. Det eldar på våldsspiralen och förlänger konflikten.”

I rapporten konstateras också att den palestinska myndigheten, PA, ofta använder ockupationen som förevändning för egna brott mot mänskliga rättigheter och som huvudsakligt skäl till att inte ordna lagstiftande val och presidentval. Samtidigt har den faktiskt styrande makten i Gaza inte visat intresse att upprätthålla mänskliga rättigheter eller att följa internationell humanitär rätt.

Rapporten, som kommer att presenteras inför det 50:e sammanträdet med FNs människorättsråd (Human Rights Council) 13 juni 2022, avslutas med att kommissionen kommer att genomföra undersökningar och legala studier över påstådda brott och missbruk, och kommer att arbeta med lagliga ansvarsmekanismer för att försäkra sig om att ansvar utkrävs på individuell, statlig och företagsnivå. Den kommer också att noggrant utvärdera ansvaret för tredje land och privata aktörer i den fortsatta ockupationspolitiken.

Bakgrund

FNs människorättsråd (HRC) uppdrog 27 maj 2021 åt kommissionen att ”undersöka, i det ockuperade palestinska territoriet inklusive Östra Jerusalem, samt i Israel, alla påstådda brott mot internationell humanitär lag och alla påstådda brott mot och missbruk av internationell lag om mänskliga rättigheter fram till och efter 13 april 2021”. I juli 2021 utsåg HRCs president Navanethem Pillay (Sydafrika), Miloon Kothari (Indien) och Christopher Sidoti (Australien) till medlemmar i kommissionen med Pillay som ordförande. I resolution A/HRC/RES/S-30/1 begärdes också att kommissionen skulle ”undersöka alla underliggande orsaker till de återkommande spänningar, instabilitet och förlängning av konflikten, inklusive systematisk diskriminering och förtryck baserat på nationell, etnisk, ras- eller religiös identitet.” Undersökningskommissionen fick i uppdrag att rapportera till HRC och FNs generalförsamling årligen från juni 2022 respektive september 2022.

Mer information finns på https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index.

Översättning Tomas Cronholm

8 Jun 2022