Europaparlamentet diskuterar tvåstatslösning

På sitt decembermöte behandlade Europaparlamentet flera utrikesfrågor som Rysslands krig i Ukraina och konflikten mellan Israel och Palestina.

Som en följd av oron för den farliga upptrappningen av våldet i Israel och det ockuperade palestinska territoriet, samt EU:s uppmaning till Israel att stoppa alla rivningar och vräkningar, som ökar den palestinska befolkningens lidande och spänningarna i området, debatterade ledamöterna möjligheten för en tvåstatslösning för Israel och Palestina.

Evin Incir som är vice ordförande i parlamentets officiella Palestinadelegation med flera att EU-länderna ska agera för saken:

”Om EU agerade skulle Israel förstå att såsom de agerat i decennier inte skulle accepteras av den Europeiska unionen”

Den nyligen antagna resolutionen beskrivs sammanfattningsvis nedan.

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2022 om utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina (2022/2949(RSP)):

Europaparlamentet upprepar sitt orubbliga stöd för en framförhandlad tvåstatslösning, grundad på gränserna från 1967, med två suveräna, demokratiska stater som lever sida vid sida i fred och garanterad säkerhet, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna och med full respekt för internationell rätt. FN:s säkerhetsråd har också antagit åtskilliga resolutioner i frågan.

Våld, terrorism, däribland attacker mot civila, och uppvigling till våld förvärras av provokativa åtgärder och provocerande retorik och är helt oförenligt med en fredlig lösning på konflikten. Unionen framför sina kondoleanser till alla offrens familjer.

Blockaden av Gazaremsan har pågått i 15 år med två miljoner invånare som är instängda i ett område som är 40 gånger 11 kvadratkilometer stort. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Unocha) lever 53 % av Gazas befolkning under fattigdomsgränsen.

Det civila samhället i regionen, närmare bestämt i Israel, på Västbanken och i Gaza, spelar en nyckelroll när det gäller att bygga broar i samhället och främja en atmosfär av fred, tolerans och icke-våld.

Allmänna principer

Europaparlamentet efterlyser ett slut på den utdragna konflikten mellan Israel och Palestina och ockupationen av palestinska territorier, genom återupptagande av verkliga fredssamtal mellan båda sidor på grundval av de fastställda parametrarna för tvåstatslösningen, med stöd av det internationella samfundet, vilket leder till ett framförhandlat slutligt statusavtal och ömsesidigt erkännande.

Båda parter uppmanas att bekräfta sitt engagemang för tvåstatslösningen. Parlamentet uppmanar nästa israeliska regering att göra ett tydligt åtagande till förmån för en tvåstatslösning. Parlamentet uppmanar israeliska och palestinska ledare att avstå från provokativa handlingar och provokativ retorik, samt ensidiga beslut.

HINDER mot en tvåstatslösning

Bosättningar är olagliga enligt internationell rätt och utbyggnaden av dem måste omedelbart upphöra. Parlamentet fördömer våld från bosättarnas sida och efterlyser ansvarsskyldighet.

Europaparlamentet fördömer och kräver ett omedelbart slut på alla våldshandlingar mellan israeler och palestinier, inbegripet de israeliska försvarsstyrkornas oproportionerliga användning av våld i militära operationer, terroristattacker mot oskyldiga civila och mot civil infrastruktur, ökande våld från bosättarnas sida och de urskillningslösa attackerna, däribland raketattacker, som utförs av palestinska EU-stämplade terroristorganisationer, däribland Hamas, Palestinska islamiska Jihad och Folkfronten för Palestinas befrielse.

Europaparlamentet uppmanar Israel att uppfylla sina förpliktelser och skyldigheter som ockupationsmakt enligt internationell rätt, och respektera palestiniernas mänskliga rättigheter.

Parlamentet betonar också att demokratin i Palestina bör få ytterligare stöd, och uppmanar det internationella samfundet att fördubbla sina insatser för att stärka dess institutioner i syfte att uppnå enhet mellan palestinier, som en viktig faktor för att nå en tvåstatslösning.

Israel uppmanas eftertryckligen att upphöra med sin utbredda praxis med administrativa frihetsberövanden av palestinier, inbegripet minderåriga, utan rättegång, och begär att rätten till ett korrekt rättsförfarande ska respekteras.

Det palestinska folkets rätt att använda sina egna naturresurser, inbegripet vattenresurser, energiresurser och jordbruksmark på sitt eget territorium betonas.

EUs roll

För att blåsa nytt liv i fredsprocessen i Mellanöstern uppmanar Europaparlamentet

vice ordföranden för kommissionen/unionens representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern att inrätta ett europeiskt fredsinitiativ för att återupprätta en politisk horisont för en rättvis, omfattande och varaktig fred mellan Israel och Palestina. En internationell konferens föreslås.

Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja alla initiativ för att upprätthålla ansvarsskyldighet för kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

Det konstateras att EU:s finansiering till det civila samhället utgör ett konstruktivt engagemang för att bygga broar mellan israeler och palestinier samt understryker att EU och dess medlemsstater måste stödja gemensamma initiativ inom de sociala och ekonomiska sektorerna, inbegripet vatten och energi, för att främja välstånd och socialt utbyte mellan de båda territorierna.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Läs mer:

EU-parlamentet sammanträder: Ukraina, Israel-Palestinakonflikten och klimatförhandlingar

Israel och Palestina: Debatt i Europaparlamentet om en tvåstatslösning

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2022 om utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina

19 Dec 2022