Barnen i Gaza och södra Israel behöver vårt stöd

Ett elvaårigt barn i Gaza har under sin livstid hittills upplevt tre fullskaliga krig och fått se syskon, föräldrar eller vänner dödas och lemlästas av bomber. Resultatet har blivit ett djupt och utbrett stresstillstånd som allvarligt hotar barnens hälsa. Även barn på den israeliska sidan av gränsen lever i skräck för våld.

I rapporten ”A decade of distress” konstaterar Rädda Barnen att många familjer i Gaza lever på gränsen till sammanbrott och att runt 25 procent av barnen, 290 000 barn, är i behov  av kontinuerligt psykosocialt stöd. I södra Israel är läget generellt bättre tack vare högre standard, tillräckliga resurser och i stort sett opåverkad infrastruktur. Men även här lever barn under stress.

Under den senaste militära konflikten i Gaza (2014) dödades över 2 200 civila, varav 551 barn, av den israeliska armén. Över 11 200 personer, varav 3 436 barn, skadades, i 10 procent av fallen med permanent handikapp som följd. Närmare 18 000 hem, 82 sjukhus och kliniker och 259 skolor förstördes helt eller delvis. Omkring 500 000 personer (28 procent av befolkningen) blev internflyktingar, och 17 700 är fortfarande utan fast bostad. På den israeliska sidan dödades 6 personer medan närmare 1 600 personer, varav 270 barn, skadades.

Närmare 36 000 skadade

Levnadsförhållandena i Gaza är, till följd av 11 års blockad och avspärrning och återkommande militära konfrontationer, urusla. Drygt hälften av familjerna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är 53,7 procent – bland unga 70 procent – och majoriteten är beroende av bistånd för säker matförsörjning.

Vattnet är i stort sett odrickbart, elektricitet  finns bara några timmar om dagen och förstörda avlopp läcker varje dag ut miljontals liter orenat avloppsvatten direkt i Medelhavet.

Sjukvården går på knäna av alla omgivningsberoende sjukdomar, diarréer, blodbrist, förgiftningar och undernäring. De saknar viktiga mediciner och utrustning, och cancersjuka nekas av Israel att lämna Gaza för vård.

Till detta kommer alla skadade från de återkommande protesterna mot avspärrningen vid gränsen till Israel – där israelisk militär enligt FN hittills dödat 324 obeväpnade demonstranter, inklusive handikappade, sjukvårdare, barn och journalister. Närmare 36 000 (!) har skadats. Minskat internationellt bistånd, framför allt på initiativ från USA, har ytterligare förvärrat situationen.

Mardrömmar och sängvätning

I sin sammanfattning  av intervjuer med 413 barn och 352 vårdnadshavare i Gaza konstaterar Rädda Barnen att de allra flesta av barnen (78 procent) är mest rädda för bomb- och flygplansljud. 70 procent av barnen känner sig oftast trygga hemma, i sin familj, medan 63 procent känner sig otrygga om de inte är tillsammans med sina föräldrar. Omkring 30 procent är rädda att gå ensamma, likaså när elektriciteten försvinner. 

I skolan känner sig en knapp majoritet (57 procent) ofta säkra, men betydligt färre (26 procent) hela eller större delen av tiden. Omkring 10 procent av barnen är också rädda för övergrepp, inte minst sexuella – något  som ökat under den rådande situationen.

Många vårdnadshavare rapporterar att deras största bekymmer är att inte kunna ge sina barn det beskydd och den omsorg de behöver. 30 procdent anger att deras ekonomiska situation har direkt inverkan på barnens trygghet, och i familjer med en månadsinkomst på 300 US dollar, eller mindre ses en kraftigt ökad frekvens av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del barn lämnar skolan i förtid och barnarbete, liksom barnäktenskap har ökat.

En stor del av barnen anger känslor av nedstämdhet (62 procent) och sorg (55 procent). Enligt vårdnadshavarna är 93 procent av barnen nervösa och besväras av sömnsvårigheter (68 procent), mardrömmar (63 procent) och sängvätning (53%).

Droger och självmord ökar

Omkring hälften av barnen känner sig sjuka en stor delen av tiden och 42 procent har enligt vårdnadshavarna olika grader av språkstörning. En del av barnen har utvecklat aggressivt och utagerande beteende. Droganvändning och självmord har ökat. Den viktigaste källan till ångest, sorg och ilska är rädslan för att förlora anhöriga och vänner i en eventuell ny väpnad konflikt.

Mitt i alltihop klarar dock ändå många familjer att trots allt ge barnen en trygg miljö, och 91 procent av barnen beskriver starkt stöd av sina anhöriga och känner sig till och med lyckliga (71 procent), tillitsfulla (72 procent) och energirika (68 procent) en stor del av tiden.

Situationen för Gazas barn är ytterst skör och det behövs i nuläget inte mycket för att tippa allt över ända.

Blockaden måste upphävas

Rädda barnen menar att det är ytterst angeläget att det internationella samfundet nu tar läget på allvar. Åtgärder måste vidtas för att skydda barnen och deras familjer  i Gaza och södra Israel från ytterligare våld.

Förhandlingar måste genast inledas för att finna en hållbar och rättvis lösning av krisen. Blockaden av Gaza måste upphävas, och de olika palestinska fraktionerna sluta upp med att bekämpa varandra. FN: s olika organ måste samla sig till ökat stöd till humanitära organisationer, lokala organisationer och civilsamhället som helhet.

Framför allt måste världens ledare, inklusive den svenska regeringen, sluta upp med att blunda för och negligera konflikten och äntligen ta sitt ansvar i enlighet med alla de FN-resolutioner man gång på gång undertecknat. Barnen i Gaza och Israel är oskyldiga offer i en konflikt som de aldrig bett om. Vi får inte svika vårt ansvar för deras framtid!

Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse

5 Nov 2019