Abbas avslutar avtal med Israel och USA inför hotet om annektering

President Abbas har i ett tal på tisdagen 20 maj 2020 förklarat att den palestinska myndigheten (PA) inte längre kommer att följa överenskommelserna med Israel, inklusive de som gäller säkerhet

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har uttalat att det är slut på de överenskommelser som undertecknats med Israel och USA, och ansvaret för de ockuperade områdena har överförts till Israel. Detta sa han i ett tal i Ramallah där han uttalade att PLO och den palestinska staten omedelbart befriats från överenskommelser och avtal med de amerikanska och israeliska regeringarna samt alla utfästelser som baseras på dessa överenskommelser och avtal, inklusive de som rör säkerheten. En sammanfattning av det han sa enligt nyhetsbyrån Wafa:

Den israeliska ockupationsmakten måste från och med i dag ta över ansvar och förpliktelser gentemot det internationella samfundet som ockuperande makt över den palestinska statens territorium, med alla konsekvenser och återverkningar detta innebär som härrör ur internationella lagar, i synnerhet den fjärde Genevekonventionen från 1949, som ålägger den ockuperande makten ansvaret för att skydda civilbefolkningen och deras egendom, förbjuder kollektiv bestraffning och stöld och beslagtagande av tillgångar och annektering av land, förbjuder påtvingad förflyttning av befolkning i ockuperade territorier samt överförande av den ockuperande statens befolkning (kolonisatörerna) till ockuperad mark, vilka alla är allvarliga övergrepp och krigsbrott. Här är talet i sin helhet (en översättning från engelska av den inofficiella översättning som publicerats på Palestine News Network):

I ljuset av förutsättningarna för den israeliska regeringens överenskommelse om koalition, som lyder "premiärministern kommer att kunna föra fram den överenskommelse som nåtts med USA angående suveränitet från 1 juli 2020 till regeringen och Knesset", och ockupationsmaktens premiärministers tal i förrgår inför Knesset som inte innehöll något om att följa undertecknade överenskommelser utan snarare fastslog Israels suveränitet över de israeliska kolonierna på palestinskt territorium;

Och eftersom ockupationsmaktens premiärminister upprepat detta uttalande på regeringens första möte och framhållit att annekteringen har prioritet för denna regering, vilken innebär annektering av palestinska statens territorium till den ockuperande staten baserat på "the deal of the century" som vi förkastar i sin helhet, vilket betyder att ockupationsmakten har övergett (annulerat) Oslo-överenskommelsen och alla överenskommelser som undertecknats i samband med den, efter att under många år ha nonchalerat dessa överenskommelser och alla resolutioner rörande den internationella legitimiteten och internationell lag;

Och eftersom den amerikanska administrationen har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad och flyttat sin ambassad dit, dess publicering av "the deal of the century" som är grunden för den israeliska annekteringsdeklarationen vilket är ett flagrant brott mot den internationella legitimiteten och internationell lag, utöver dess stöd för bosättningar och israelisk kolonialistisk ockupation av den palestinska statens territorium;

Och i ljuset av vår oförbehållsamma övertygelse och absoluta vidhållande av vårt folks rätt att fortsätta sin nationella kamp för att avsluta ockupationen och upprätta den oberoende, sammanhängande och suveräna palestinska stat på gränserna från 4 juni 1967 med Jerusalem som sin huvudstad, lösa flyktingfrågorna i enlighet med "the Arab Peace Initiative" och relevanta resolutioner kring internationell legitimitet, och frigivande av de palestinska fångarna ur israeliska fängelser och fångläger;

Och eftersom vi är intresserade av att uppnå en rättvis och allsidig fred baserad på tvåstatslösningen som i enlighet med "the Arab Peace Initiative" och resolutionerna rörande internationell legitimitet, speciellt Säkerhetsrådets resolution 1515 rörande tillämpning av "the Arab Peace Initiative", resolution 2334 rörande Jerusalem och bosättningar, FNs resolution 194 om flyktingar och FNs Generalförsamlings resolution 19/67 om den palestinska statens medlemskap däri;

Och i enlighet med beslut fattade av nationella rådet (National Council) och centrala rådet (Central Council) i PLO (palestinska befrielseorganisationen) som är det palestinska folkets enda legitima företrädare, har det palestinska ledarskapet beslutat följande:

För det första är PLO och den palestinska staten från i dag befriade från alla överenskommelser och avtal med de amerikanska och israeliska regeringarna och från alla åtaganden som baseras på dessa avtal och överenskommelser, inklusive de som rör säkerheten.

För det andra måste den israeliska ockupationsmakten från och med i dag ta över ansvar och förpliktelser gentemot det internationella samfundet som ockuperande makt över den palestinska statens territorium, med alla konsekvenser och återverkningar detta innebär som härrör ur internationella lagar, i synnerhet den fjärde Genevekonventionen från 1949, som ålägger den ockuperande makten ansvaret för att skydda civilbefolkningen och deras egendom, förbjuder kollektiv bestraffning och stöld och beslagtagande av tillgångar och annektering av land, förbjuder påtvingad förflyttning av befolkning i ockuperade territorier samt överförande av den ockuperande statens befolkning (kolonisatörerna) till ockuperad mark, vilka alla är allvarliga övergrepp och krigsbrott.

För det tredje håller vi den amerikanska administrationen fullt ansvarig för det förtryck som drabbat det palestinska folket och vi uppfattar den som huvudpartner med den israeliska ockupationsmakten i alla dess aggressiva och orättvisa beslut och åtgärder mot vårt folk. Samtidigt välkomnar vi alla ställningstaganden från de andra amerikanska partier som förkastar den nuvarande administrationens politik som är fientlig mot vårt folk och dess legitima rättigheter.

För det fjärde kommer vi att i dag fullfölja alla undertecknanden av avtal som innebär att den palestinska staten ansluter sig till de internationella avtal och konventioner som vi ännu inte anslutit oss till.

För det femte bekräftar vi vårt åtagande gentemot den internationella legitimiteten och de relevanta arabiska, islamska och regionala resolutioner som vi är en del av, och vi återupprepar vårt fasta åtagande att bekämpa internationell terrorism oavsett dess form eller källa.

För det sjätte bekräftar vi vårt åtagande att lösa den palestinsk-israeliska konflikten baserat på tvåstatslösningen, med beredskap att acceptera att en tredje part finns på gränsen mellan staterna, under förutsättning att förhandlingar hålls för att uppnå den under internationell ledning (the International Quartet plus) och genom en internationell fredskonferens som baseras på internationell legitimitet.

För det sjunde uppmanar vi världens stater som avvisat "the deal of the century" och de amerikanska och israeliska beslut och åtgärder som strider mot internationell legitimitet och överenskommelser som undertecknats i samband med det, att inte nöja sig med avvisanden och fördömanden utan att vidta avskräckande åtgärder och införa allvarliga sanktioner för att förhindra den israeliska ockupationsstaten från att genomföra sina planer och från att fortsätta med sitt förnekande av vårt folks rättigheter. Vi uppmanar dem som inte redan erkänt den palestinska staten att göra det snarast för att skydda freden, internationell legitimitet och internationell lag, och att implementera Säkerhetsrådets resolutioner rörande internationellt skydd för vårt folk i den ockuperade staten.

Vi kommer att fortsätta att ställa ockupationen till svars för brott mot vårt folk vid alla internationella myndigheter och domstolar. I detta sammanhang betonar vi vårt förtroende för oberoendet och integriteten hos den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court).

För det åttonde upprepar vi vår hyllning till allt vårt folk hemma och i diasporan för deras tålamod, istadighet, kamp och stöd för PLO, den palestinska frihetsorganisationen som är den enda legitima representationen för det palestinska folket. Vi lovar våra martyrer och heroiska fångar och skadade att vi kommer att förbli lojala mot löftet tills seger, frihet, oberoende och återkomst blivit verklighet, för att tillsammans hissa den palestinska flaggan över Al-Aqsa-moskén och den heliga gravkyrkan i vårt Jerusalem, den palestinska statens eviga huvudstad.

Källa: Palestine News Network, 2020-05-21.

23 May 2020