Palestinagruppen Stockholm är en del av Palestinagrupperna i Sverige.

Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

Sida 2

RSS

Israel inför rätta för misstänkt folkmord

31 Dec 2023

Internationella domstolen i Haag (ICJ) meddelar i en pressrelease 29 december 2023:

Republiken Sydafrika väcker åtal mot Staten Israel och begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder

Sydafrika lämnade idag in en ansökan om att inleda rättsliga förfaranden mot Israel inför Internationella domstolen (ICJ), FNs främsta juridiska organ, angående påstådda överträdelser av Israels förpliktelser enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord (”Folkmordskonventionen”) i relation till palestinier i Gazaremsan.

Enligt ansökan har "handlingar och underlåtenheter av Israel folkmordskaraktär, eftersom de begås med den specifika avsikten att förgöra palestinier i Gaza som en del av den övergripande palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen" och att "Israels uppträdande — genom dess statliga organ, statliga agenter och andra personer och enheter som handlar på dess instruktioner eller under dess styrning, kontroll eller inflytande — i förhållande till palestinier i Gaza bryter mot dess förpliktelser enligt Folkmordskonventionen".

Sökanden hävdar vidare att "Israel, särskilt sedan den 7 oktober 2023, har misslyckats med att förhindra folkmord och har misslyckats med att åtala för direkta och offentliga uppmaningar till folkmord" och att "Israel har ägnat sig åt, ägnar sig åt och löper risk att ytterligare ägna sig åt folkmordshandlingar mot det palestinska folket i Gaza".

Sydafrika önskar att domstolens rättskipning baseras på artikel 36, punkt 1, i domstolens stadgar och på artikel IX i Folkmordskonventionen, som både Sydafrika och Israel anslutit sig till.

Ansökan innehåller även en begäran om att preliminära åtgärder anges, i enlighet med artikel 41 i domstolens stadgar och artiklarna 73, 74 och 75 i domstolens regler. Sökanden begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder för att "skydda mot ytterligare, allvarlig och oåterkallelig skada på det palestinska folkets rättigheter enligt Folkmordskonventionen" och "säkerställa Israels efterlevnad av sina förpliktelser enligt Folkmordskonventionen att inte ägna sig åt folkmord samt att förhindra och straffa folkmord".

I enlighet med artikel 74 i domstolens regler har en "begäran om att ange preliminära åtgärder företräde framför alla andra mål".

Den 84 sidor långa ansökan finns här: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf


Översättning: Tomas Cronholm med stöd av ChatGPT

Ockupation och apartheid måste upphöra!

29 Dec 2023

Efter Gazakriget: Ockupation och apartheid måste äntligen upphöra!

Den israeliska armén går nu bärsärkagång i Gaza med 10. 000-tals dödade och skadade palestinier, framför allt kvinnor och barn, som följd. På Västbanken dödas varje dag palestinier av soldater och bosättare, och bland annat har Frihetsteatern i Jenin – ett kulturellt andningshål som länge haft stöd från Sverige – stormats och delvis förstörts. Finns det efter dessa massakrer och pogromer någon möjlighet till fred mellan folkgrupperna? Svaret är möjligen ja!

Israel förvandlas just nu från en någorlunda fungerande ockupationsmakt till en brutaliserad rasistisk regim som tappat kontrollen. Enda vägen framåt är att använda allt mer våld för att hålla ett allt mer välorganiserat, militant och beslutsamt motstånd nere. I längden är det inte hållbart att en stor del av den yngre befolkningen – Israel har obligatorisk militärtjänst för sina judiska medborgare – är sysselsatt med att kuva ett uppror bland människor man i slutändan är tvingad att leva med.

Splittringen i det israeliska samhället är sedan länge ett faktum efter månader av folkliga protester mot den högerextrema regimens försök att ta över och politisera rättsväsendet. Och med tanke på det som nu sker kan förhållandet till landets 20% icke-judiska medborgare – som redan lever under segregerande apartheidlagar – bara öka.

Det är fullt möjligt att väst, inte minst USA, inser att den nuvarande situationen inte är hållbar och – likt en gång i fallet Sydafrika – drar tillbaka sitt stöd till apartheidstaten. Ett avbräck på 4 miljarder dollar i årligt militärt bidrag skulle allvarligt underminera Israels möjligheter att agera regional stormakt. Stödet för Palestina växer dessutom hela tiden internationellt, inte minst i arabvärlden. I slutändan kan Israel, liksom tidigare kolonialmakter, implodera av sina inre motsättningar – och det koloniserade Palestina få sin frihet.

Är så en fredlig tvåstatslösning fortfarande möjlig? Ja, men det kräver att omvärlden – i praktiken västvärlden – äntligen tar sin hand från och slutar stödja israelisk ockupation och apartheid, och på allvar vidtar åtgärder i enlighet med FN:s resolutioner för upprättandet av en fri palestinsk stat sida vid sida med ett demokratiserat och avrasifierat Israel. Och att samtliga krigsförbrytare, i alla läger, ställs till svars inför Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. En stark internationell folkopinion kan nu skynda på detta!

Men en enstatslösning då, med lika rättigheter för alla i en gemensam stat? Ja, även den visionen lever, och kan trots allt bli starkare av den nuvarande utvecklingen. Men låt oss ta ett steg i taget.

Gunnar Olofsson

PALESTINASJALAR direkt från Hebron!

16 Dec 2023

SJALARNA ÄR TYVÄRR SLUT!

Vi har fått 25 st röd/vita och 15 st svart/vita  sjalar från Hebron som vi nu kan sälja till er. De kostar 280 kr/st och överskottet går till Gaza. 

Boka nu via [email protected] !

Överlämning kan ske på Kulturhuset måndag och/eller tisdag eftermiddag eller på annat sätt efter överenskommelse.

I första hand säljer vi till privatpersoner dvs inte en beställning av samtliga sjalar till någon förening.

Vad innebär rätten till självförsvar?

24 Nov 2023

För några dagar sedan stod Statsminister Ulf Kristersson och höll tal i EU-politiska partiledardebatten. Där underströk Kristersson "Israels självklara rätt att försvara sig". Men vad innebär rätten till självförsvar? Och är det självförsvar som vi bevittnar?

Detta är något som FNs specialrapportör för Palestina, Francesca Albanese besvarade den 14 november under en presskonferens med den Australiska journalistklubben.

Albanese hade blivit inbjuden många månader innan vad hon själv kallar "infernot i Gaza" bröt ut. Syftet med inbjudan var att tala med olika samfund med koppling till ursprungsbefolkning. Vid presskonferensens datum stod hon inför andra frågor.

Moderatorn Tom Connell beskrev inledningsvis att det rådde debatt i Australien kring Israels rätt till självförsvar. En debatt som även vi i Sverige är välbekanta med.

När det kommer till Israels rätt att försvara sig håller Albanese med om att Israel självklart har en plikt, inte minst gentemot sin befolkning. Däremot har Israel åberopat artikel 51 i FN-stadgan. Självförsvar under internationell lag är en juridisk handling och har att göra med rätten att förklara krig. Detta understryker Albanese att Israel inte har enligt FNs högsta juridiska organ.

Rätten till självförsvar kan åberopas när en stat är under hot av en annan stat. Gaza är inte en självständig entitet och Israel har heller aldrig påstått att de är under hot av en annan stat.

Hotet som Israel beskriver kommer från vad enligt lagliga termer kallas en "beväpnad grupp" och den "gruppen" har sitt ursprung från Israels egna ockuperade områden. Grunden som Israel står på för att få förklara krig, finns således inte.

Den självutnämnda rätten att föra krig är inte den första och långt ifrån det värsta brott mot internationella lagar som Israel har gjort. Däremot är den aktuell, inte minst för att vår egen statsminister tillsammans med sina ministrar vägrar att påkalla vapenvila då även de pekar på rätten till självförsvar i artikel 51.

Så nu när vi har kunskap om vad rätten till självförsvar är. När vi även bevittnar experter som ägnar sina karriärer åt denna typ av fråga, säga att det inte finns en grund för Israel att åberopa "rätten till självförsvar" på. I vilket ljus ser vi i den så kallade konflikten som på bara några veckor har dräpt ca 5000 barn? Vad säger det om oss och våra folkvalda?

I en värld som är van vid våld, där människoliv är siffor, tappar vi bort empatin. Man bortförklarar våldet med att "krig är krig".

Gaza

Men tänkt om nu krig inte är krig, utan en stat som utnyttjar sin ställning samt människors okunskap om internationella lagar. Detta medan de släpper tonvis med bomber över hemmet till 2,1 miljoner personer, direktsänt på internet med världen som åskådare. Är det då fortfarande självklart för vår statsminister, hans ministrar och resten av världen?

Tonja Karniouchina

 

Kommentar:

Talet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=XAnn07kilFk

Två artiklar i Al Jazeera behandlar frågan:

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/16/the-fallacy-of-the-colonial-right-to-defence

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/17/does-israel-have-the-right-to-self-defence-in-gaza

Artikeln från 2021 skrevs med anledning av konflikten i maj 2021 när Israel ”klippte gräset”. Koloniala ockupanter har länge hävdat sin ”rätt” till självförsvar när befolkningen gör uppror. Detta har lett till att FNs generalförsamling i resolution 37/43 (1982) påtalat ”folkets rätt till kamp för oberoende, territoriell integritet, nationell enighet och frihet från kolonial och utomstående dominans och främmande ockupation med alla tillgängliga medel inklusive väpnad kamp”. När kampen leder till motstånd från ockupationsmakten uppkommer vad som i västmedia kallas en våldsspiral, där det inte görs någon skillnad mellan förtryck och reaktion mot förtryck. Våldet anges bero på en konflikt mellan två parter som har lika rätt till säkerhet och land. Att en kolonial stat som Israel skulle ha rätt att försvara sig mot dem de förtrycker är naturligtvis bisarrt.

Artikeln från 2023 handlar naturligtvis om den aktuella konflikten som övergått i gigantisk fördrivning och massmord som närmar sig folkmord. Den baseras i hög grad på Francesca Albaneses tal som refereras ovan. Rörande artikel 51 hänvisar hon till att den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICJ) 2004 betraktade ”separationsbarriären” på Västbanken som olaglig. ICJ hävdade att det inte går att åberopa rätten till självförsvar på ockuperad mark.

Väpnade konflikter regleras av internationell humanitär rätt (IHL), och artikeln visar tydligt hur Israel bryter mot de fyra huvudprinciperna i Fjärde Genevekonventionen (1949): Skilja mellan civila och krigförande, proportionalitet mellan förväntad förlust av civila och strategisk militär betydelse vid en attack, legitima militära mål och human behandling av alla individer.

Tomas Cronholm

← Äldre inlägg